THÉP VUÔNG ĐẶC 14X14 / THÉP VUÔNG ĐẶC SS400/A36/S20C/S45C

THÉP VUÔNG ĐẶC 14X14 / THÉP VUÔNG ĐẶC SS400/A36/S20C/S45C

Thép vuông đặc 14x14mm độ dài từ 3 mét đến 6 mét - 8 mét ,cắt theo yêu cầu khách hàng.
Tiêu chuẩn : SS400 / A36 / CT3...
THÉP VUÔNG ĐẶC 16X16 / THÉP VUÔNG 16X16 / THÉP VUÔNG ĐẶC SS400/A36/S20C/S45C

THÉP VUÔNG ĐẶC 16X16 / THÉP VUÔNG 16X16 / THÉP VUÔNG ĐẶC SS400/A36/S20C/S45C

Thép vuông đặc 16x16mm độ dài từ 3 mét đến 6 mét - 8 mét ,cắt theo yêu cầu khách hàng.
Tiêu chuẩn : SS400 / A36 / CT3...
THÉP VUÔNG ĐẶC 18X18 / THÉP VUÔNG ĐẶC SS400/A36/S20C/S45C

THÉP VUÔNG ĐẶC 18X18 / THÉP VUÔNG ĐẶC SS400/A36/S20C/S45C

Thép vuông đặc 18x18mm độ dài từ 3 mét đến 6 mét - 8 mét ,cắt theo yêu cầu khách hàng.
Tiêu chuẩn : SS400 / A36 / CT3...
THÉP VUÔNG ĐẶC 20X20 / THÉP VUÔNG ĐẶC SS400/A36/S20C/S45C

THÉP VUÔNG ĐẶC 20X20 / THÉP VUÔNG ĐẶC SS400/A36/S20C/S45C

Thép vuông đặc 20x20mm độ dài từ 3 mét đến 6 mét - 8 mét ,cắt theo yêu cầu khách hàng.
Tiêu chuẩn : SS400 / A36 / CT3...
THÉP VUÔNG ĐẶC 22X22 / RAY VUÔNG ĐẶC 22X22 / THÉP VUÔNG ĐẶC S45C/S20C/SS400/A36

THÉP VUÔNG ĐẶC 22X22 / RAY VUÔNG ĐẶC 22X22 / THÉP VUÔNG ĐẶC S45C/S20C/SS400/A36

Thép vuông đặc 22x22mm độ dài từ 3 mét đến 6 mét - 8 mét ,cắt theo yêu cầu khách hàng.
Tiêu chuẩn : SS400 / A36 / CT3...
THÉP VUÔNG ĐẶC 25X25 - RAY VUÔNG ĐẶC 25X25 / THÉP VUÔNG ĐẶC SS400/A36/S20C/S45C.

THÉP VUÔNG ĐẶC 25X25 - RAY VUÔNG ĐẶC 25X25 / THÉP VUÔNG ĐẶC SS400/A36/S20C/S45C.

Thép vuông đặc 25x25mm độ dài từ 3 mét đến 6 mét - 8 mét ,cắt theo yêu cầu khách hàng.
Tiêu chuẩn : SS400 / A36 / CT3...
THÉP VUÔNG ĐẶC 30X30 / RAY VUÔNG ĐẶC 30X30 / THÉP VUÔNG ĐẶC SS400/A36/CT3/S20C/S35C/S45C

THÉP VUÔNG ĐẶC 30X30 / RAY VUÔNG ĐẶC 30X30 / THÉP VUÔNG ĐẶC SS400/A36/CT3/S20C/S35C/S45C

Thép vuông đặc 30x30mm độ dài từ 3 mét đến 6 mét - 8 mét ,cắt theo yêu cầu khách hàng.
Tiêu chuẩn : SS400 / A36 / CT3...
THÉP VUÔNG ĐẶC 35X35 / RAY VUÔNG ĐẶC 35X35 / THÉP VUÔNG 35X35 SS400/A36/CT3/S20C/S45C/C45

THÉP VUÔNG ĐẶC 35X35 / RAY VUÔNG ĐẶC 35X35 / THÉP VUÔNG 35X35 SS400/A36/CT3/S20C/S45C/C45

Thép vuông đặc 35x35mm độ dài từ 3 mét đến 6 mét - 8 mét ,cắt theo yêu cầu khách hàng.
Tiêu chuẩn : SS400 / A36 / CT3...
THÉP VUÔNG ĐẶC 40X40 - RAY VUÔNG ĐẶC 40X40 - THÉP VUÔNG ĐẶC C45/C35/C20/A36/SS400

THÉP VUÔNG ĐẶC 40X40 - RAY VUÔNG ĐẶC 40X40 - THÉP VUÔNG ĐẶC C45/C35/C20/A36/SS400

Thép vuông đặc 40x40mm độ dài từ 3 mét đến 6 mét - 8 mét ,cắt theo yêu cầu khách hàng.
Tiêu chuẩn : SS400 / A36 / CT3...
THÉP VUÔNG ĐẶC 45X45 / RAY CẦU TRỤC 45X45 SS400/CT3/A36/S20C/S35C/S45C.

THÉP VUÔNG ĐẶC 45X45 / RAY CẦU TRỤC 45X45 SS400/CT3/A36/S20C/S35C/S45C.

Thép vuông đặc 45x45mm độ dài từ 3 mét đến 6 mét - 8 mét ,cắt theo yêu cầu khách hàng.
Tiêu chuẩn : SS400 / A36 / CT3...
THÉP VUÔNG ĐẶC 50X50 / RA VUÔNG ĐẶC 50X50 / THÉP VUÔNG ĐẶC C45/C20/CT3/SS400/A36

THÉP VUÔNG ĐẶC 50X50 / RA VUÔNG ĐẶC 50X50 / THÉP VUÔNG ĐẶC C45/C20/CT3/SS400/A36

Thép vuông đặc 50x50mm độ dài từ 3 mét đến 6 mét - 7 mét ,cắt theo yêu cầu khách hàng.
Tiêu chuẩn : SS400 / A36 / CT3...
THÉP VUÔNG ĐẶC 55X55 / RAY VUÔNG ĐẶC 55X55 S45C/S20C/SS400/CT3/A36

THÉP VUÔNG ĐẶC 55X55 / RAY VUÔNG ĐẶC 55X55 S45C/S20C/SS400/CT3/A36

Thép vuông đặc 55x55mm độ dài từ 3 mét đến 6 mét - 7 mét ,cắt theo yêu cầu khách hàng.
Tiêu chuẩn : SS400 / A36 / CT3...
THÉP VUÔNG ĐẶC 60X60 / RAY VUÔNG ĐẶC 60X60 / THÉP VUÔNG ĐẶC S20C/SS400/A3/S35C/S45C

THÉP VUÔNG ĐẶC 60X60 / RAY VUÔNG ĐẶC 60X60 / THÉP VUÔNG ĐẶC S20C/SS400/A3/S35C/S45C

Thép vuông đặc 60x60mm độ dài từ 3 mét đến 6 mét - 7 mét ,cắt theo yêu cầu khách hàng.
Tiêu chuẩn : SS400 / A36 / CT3...
THÉP VUÔNG ĐẶC 65X65 / RAY VUÔNG ĐẶC 65X65 / THÉP VUÔNG ĐẶC S20C/SS400/A36/S45C

THÉP VUÔNG ĐẶC 65X65 / RAY VUÔNG ĐẶC 65X65 / THÉP VUÔNG ĐẶC S20C/SS400/A36/S45C

Thép vuông đặc 65x65mm độ dài từ 3 mét đến 6 mét - 7 mét ,cắt theo yêu cầu khách hàng.
Tiêu chuẩn : SS400 / A36 / CT3...
THÉP VUÔNG ĐẶC 75X75 / RAY VUÔNG ĐẶC 75X75 / THÉP VUÔNG ĐẶC SS400/A36/S20C/S45C

THÉP VUÔNG ĐẶC 75X75 / RAY VUÔNG ĐẶC 75X75 / THÉP VUÔNG ĐẶC SS400/A36/S20C/S45C

Thép vuông đặc 70x70mm độ dài từ 3 mét đến 6 mét - 7 mét ,cắt theo yêu cầu khách hàng.
Tiêu chuẩn : SS400 / A36 / CT3...
THÉP VUÔNG ĐẶC 70X70 / RA VUÔNG ĐẶC 70X70 / THÉP VUÔNG ĐẶC SS400/A36/S20C/S45C

THÉP VUÔNG ĐẶC 70X70 / RA VUÔNG ĐẶC 70X70 / THÉP VUÔNG ĐẶC SS400/A36/S20C/S45C

Thép vuông đặc 75x75mm độ dài từ 3 mét đến 6 mét ,cắt theo yêu cầu khách hàng.
Tiêu chuẩn : SS400 / A36 / CT3 / S20C / S45C...
THÉP VUÔNG ĐẶC 80X80 / RAY VUÔNG ĐẶC 80X80 SS400/A36/S20C/CT3/S45C

THÉP VUÔNG ĐẶC 80X80 / RAY VUÔNG ĐẶC 80X80 SS400/A36/S20C/CT3/S45C

Thép vuông đặc 80x80mm độ dài từ 3 mét đến 6 mét ,cắt theo yêu cầu khách hàng.
Tiêu chuẩn : SS400 / A36 / CT3 / S20C / S45C...
THÉP VUÔNG ĐẶC 90X90 /95X95/100X100/110X110/120X120/130X130/140X140

THÉP VUÔNG ĐẶC 90X90 /95X95/100X100/110X110/120X120/130X130/140X140

Thép vuông đặc 80x80/ 85X85/90X90/95X95/100X100/110X110/120X120/125X125/130X130/135X135/140X140/150X150/160X160/170X170/180X180/190X190/200X200 MM độ dài từ 3...
THÉP VUÔNG ĐẶC 6X6 / RAY VUÔNG ĐẶC 6X6 / THÉP VUÔNG ĐẶC SS400 / S20C

THÉP VUÔNG ĐẶC 6X6 / RAY VUÔNG ĐẶC 6X6 / THÉP VUÔNG ĐẶC SS400 / S20C

Thép vuông đặc 6x6mm độ dài từ 3 mét đến 6 mét ,cắt theo yêu cầu khách hàng.
Tiêu chuẩn : SS400 / A36 / CT3 / S20C / S45C...
THÉP VUÔNG ĐẶC 8X8 / RAY VUÔNG ĐẶC 8X8 / THÉP VUÔNG ĐẶC SS400/A36/S20C/S45C

THÉP VUÔNG ĐẶC 8X8 / RAY VUÔNG ĐẶC 8X8 / THÉP VUÔNG ĐẶC SS400/A36/S20C/S45C

Thép vuông đặc 8x8mm độ dài từ 3 mét đến 6 mét ,cắt theo yêu cầu khách hàng.
Tiêu chuẩn : SS400 / A36 / CT3 / S20C / S45C...
Bản quyền thuộc về công ty Thiên Hoàng Phát