Cây vuông đặc đồng thau, đồng đỏ,

Cây vuông đặc đồng thau, đồng đỏ,

Thông số kỹ thuật
MÁC ĐỒNG THÔNG DỤNG.
ASTM: C11000, C10100, C14500, C14200, C14700, C16200, C18200, C70600, C71500, C62300, C63000, C64200, C65100, C65500, C66100 C36000...
Đồng thau tấm, Đồng đỏ tấm

Đồng thau tấm, Đồng đỏ tấm

Thông số kỹ thuật
MÁC ĐỒNG THÔNG DỤNG.
ASTM: C11000, C10100, C14500, C14200, C14700, C16200, C18200, C70600, C71500, C62300, C63000, C64200, C65100, C65500, C66100 C36000...
Ống đồng thau, Ống đồng đỏ

Ống đồng thau, Ống đồng đỏ

Thông số kỹ thuật
MÁC ĐỒNG THÔNG DỤNG.
ASTM: C11000, C10100, C14500, C14200, C14700, C16200, C18200, C70600, C71500, C62300, C63000, C64200, C65100, C65500, C66100 C36000...
Láp tròn đồng thau, Đồng đỏ,Đồng tròn đặc

Láp tròn đồng thau, Đồng đỏ,Đồng tròn đặc

Thông số kỹ thuật
MÁC ĐỒNG THÔNG DỤNG.
ASTM: C11000, C10100, C14500, C14200, C14700, C16200, C18200, C70600, C71500, C62300, C63000, C64200, C65100, C65500, C66100 C36000...
Lục giác đồng thau, Lục lăng đồng,Lục giác đồng

Lục giác đồng thau, Lục lăng đồng,Lục giác đồng

Thông số kỹ thuật :Lục giác
MÁC ĐỒNG THÔNG DỤNG.
ASTM: C11000, C10100, C14500, C14200, C14700, C16200, C18200, C70600, C71500, C62300, C63000, C64200, C65100, C65500...
Bản quyền thuộc về công ty Thiên Hoàng Phát